Mesafeli Satış Sözleşmesi

DISTANCE SALES AGREEMENT MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
This distance sales agreement (this “Agreement” or this “Personal Data Protection and Distance Sales Agreement’’) is entered into effective as of 08.02.2021 (the “Effective Date”). Bu mesafeli satış sözleşmesi (bu "Sözleşme" veya bu "Kişisel Verilerin Korunması ve Mesafeli Satış Sözleşmesi") 08.02.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
1. DEFINATIONS TANIMLAMALAR
1.1 SELLER / SERVICE PROVIDER SATICI / HİZMET SAĞLAYICI
ARABIAN ACADEMY EDUCATION SERVICES AND REAL ESTATE CONSULTANCY COMMERCIAL LIMITED COMPANY (“Seller/ Service Provider)”, ‘’S/SP’’, ‘’Technology Academy’’) which is commercially active and registered as below. Chamber of Commerce Register No: 187729-5, Registered Address: Yeşilova Mah. 4. Barbaros Cad. No:23 A İçkapı No:1 Küçükçekmece-İstanbul, Turkey Registered Tax Office: Küçükçekmece, Registered Tax Number: 0710773448 Web Page: www.tekakad.com E-mail: info@tekakad.com Telephone Number: +90 212 4626 66 60ARABIAN ACADEMY EĞİTİM HİZMETLERİ VE EMLAK DANIŞMANLIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKET ("Satıcı / Hizmet Sağlayıcı)", "S / SP", ‘’Teknoloji Akademi’’) ticari olarak aktif olup aşağıdaki şekilde kayıt olur. Ticaret Odası Sicil No: 187729-5, Kayıtlı Adres: Yeşilova Mah. 4. Barbaros Cad. No: 23 A İçkapı No: 1 Küçükçekmece-İstanbul, Türkiye Kayıtlı Vergi Dairesi: Küçükçekmece, Kayıtlı Vergi Numarası: 0710773448 Veb Sayfası: www.tekakad.com E-posta: info@tekakad.com Telefon Numarası: +90 212 4626 66 60 ARABIAN ACADEMY EDUCATION SERVICES AND REAL ESTATE CONSULTANCY COMMERCIAL LIMITED COMPANY (“Seller/ Service Provider)”, ‘’S/SP’’, ‘’Technology Academy’’) which is commercially active and registered as below. Chamber of Commerce Register No: 187729-5, Registered Address: Yeşilova Mah. 4. Barbaros Cad. No:23 A İçkapı No:1 Küçükçekmece-İstanbul, Turkey Registered Tax Office: Küçükçekmece, Registered Tax Number: 0710773448 Web Page: www.tekakad.com E-mail: info@tekakad.com Telephone Number: +90 212 4626 66 60ARABIAN ACADEMY EĞİTİM HİZMETLERİ VE EMLAK DANIŞMANLIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKET ("Satıcı / Hizmet Sağlayıcı)", "S / SP", ‘’Teknoloji Akademi’’) ticari olarak aktif olup aşağıdaki şekilde kayıt olur. Ticaret Odası Sicil No: 187729-5, Kayıtlı Adres: Yeşilova Mah. 4. Barbaros Cad. No: 23 A İçkapı No: 1 Küçükçekmece-İstanbul, Türkiye Kayıtlı Vergi Dairesi: Küçükçekmece, Kayıtlı Vergi Numarası: 0710773448 Veb Sayfası: www.tekakad.com E-posta: info@tekakad.com Telefon Numarası: +90 212 4626 66 60
1.2 BUYER / PAID MEMBER ALICI / ÜCRETLİ ÜYE
ABCDE KLMNO ("Buyer / Paid Member", "B / PM") is the real person or company who purchases the goods and / or services offered for sale on the Site by Teknoloji Academy, whose information is below. Name: Surname: Nationality: Residential Country: Turkish ID No: (If Turkey Residential): Origin National ID No: (If Foreigner) Date of Birth: Place of Birth: Passport No: (If Foreigner) Address: Email: Telephone Number: Graduation / Occupation: Each user is also the authorities and / or authorized persons acting on behalf of the buyer / paid member.ABCDE KLMNO ("Alıcı / Ücretli Üye", "B / PM") Teknoloji Akademi tarafından Site'de satışa sunulan mal ve / veya hizmetleri satın alan, bilgileri aşağıda bulunan gerçek yada tüzel kişidir. Ad: Soyadı: Milliyeti: İkamt Ettiği Ülke: Türkiye ID No: (Eğer Türkiye’ de ikameti varsa) Vatandaşı Olduğu ülke ID No: (Eğer yabancı ise) Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Pasaport No: (Eğer yabancı ise) Adres: E-posta: Telefon Numarası: Mezuniyet / Meslek: Her bir kullanıcı aynı zamanda alıcı / ücretli üyenin adına hareket eden yetkililer ve/veya yetkilendirilmiş kişilerdir. ABCDE KLMNO ("Buyer / Paid Member", "B / PM") is the real person or company who purchases the goods and / or services offered for sale on the Site by Teknoloji Academy, whose information is below. Name: Surname: Nationality: Residential Country: Turkish ID No: (If Turkey Residential): Origin National ID No: (If Foreigner) Date of Birth: Place of Birth: Passport No: (If Foreigner) Address: Email: Telephone Number: Graduation / Occupation: Each user is also the authorities and / or authorized persons acting on behalf of the buyer / paid member.ABCDE KLMNO ("Alıcı / Ücretli Üye", "B / PM") Teknoloji Akademi tarafından Site'de satışa sunulan mal ve / veya hizmetleri satın alan, bilgileri aşağıda bulunan gerçek yada tüzel kişidir. Ad: Soyadı: Milliyeti: İkamt Ettiği Ülke: Türkiye ID No: (Eğer Türkiye’ de ikameti varsa) Vatandaşı Olduğu ülke ID No: (Eğer yabancı ise) Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Pasaport No: (Eğer yabancı ise) Adres: E-posta: Telefon Numarası: Mezuniyet / Meslek: Her bir kullanıcı aynı zamanda alıcı / ücretli üyenin adına hareket eden yetkililer ve/veya yetkilendirilmiş kişilerdir.
1.3 WEB SITE İNTERNET SİTESİ
Refers to the web sites of the Seller/ Service Provider 's domain name https://tekakad.com/ and sub-domains linked to this domain, which allows Buyer/Paid Members to purchase products and / or services offered for sale by the Technology Academy at the specified sales price. Satıcı / Servis Sağlayıcının alan adı https://tekakad.com/ ve bu alan adıyla bağlantılı alt alan adlarının internet sitelerini ifade eder, bu da Alıcı / Ücretli Üyelerin Teknoloji Akademisi tarafından belirtilen satış fiyatından satışa sunulan ürünleri ve / veya hizmetleri satın almalarına olanak tanır.
1.4 PRODUCT ÜRÜN
All kinds of goods, services and / or visual or written documentation offered for sale by the Technology Academy on the website. İnternet sitesine Teknoloji Akademisi tarafından satışa arz edilen her türlü mal, hizmet ve/veya görsel ya da yazılı olan dokümantasyondur.
1.5 USER KULLANICI
Real or legal person who is a member of the Technology Academy site and benefits from the services offered on the Site under the conditions specified in this Distance Sales Agreement. Teknoloji Akademi sitesine üye olan ve internet sitesinde sunulan hizmetlerden, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar içeriğinde yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.
2. THE SUBJECT OF THE AGREEMENT SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1 The subject of this Agreement; It is the regulation of the mutual rights and obligations of the parties related to the education program requested by the user from the Technology Academy on the internet or by other means. Which is presented physically or through the Internet online, and the student can pay directly or online. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı tarafından internet ortamında ya da sair yollarla Teknoloji Akademi’den talep ettiği eğitim programına ilişkin tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Fiziksel olarak veya İnternet üzerinden çevrimiçi olarak sunulan ve öğrenci doğrudan veya çevrimiçi ödeme yapabilir.
2.2 This Agreement defines the mutual rights and obligations in the agreementual relations between the Technology Academy and the user. The Technology Academy on one side and the user on the other hand declare that, with the entry into force of this Agreement, the existing or future orders between them will be subject to the provisions of this Agreement as defined below and accept that the provisions of this Agreement are an integral part of the training. İşbu Sözleşme Teknoloji Akademi ile kullanıcı arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Bir tarafta Teknoloji Akademi, diğer tarafta kullanıcı, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, aralarında mevcut veya ileride verilecek siparişlerin aşağıda tanımlandığı şekilde işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacağını beyan ve bu Sözleşme hükümlerinin adı geçen eğitimlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.
3. THE SUBJECT OF THE AGREEMENT SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.1 Technology Academy users, from the moment they approve this agreement, will be deemed to have completed their registration for S / SP's Online Education System and have read / understood and accepted the customer service agreement Teknoloji Akademisi kullanıcıları, bu sözleşmeyi onayladıkları andan itibaren, S / SP'nin Çevrimiçi Eğitim Sistemine kayıtlarını tamamlamış ve müşteri hizmetleri sözleşmesini okumuş / anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır.
3.2 In order to start the training program, in addition to the acceptance of this Agreement, the user must have undertaken that the total amount specified in Article 3.3 will be paid in cash and in lump sum or by credit card or in monthly installments. The sales price of the training / product / service subject to the agreement, including the taxes, is stated in this agreement. Eğitim programının başlatılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü yanı sıra, madde 3.3.'te belirtilen toplam tutarın nakden ve defaten ödenmiş ya da kredi kartına veya aylık taksit usulü ile ödeneceğinin kullanıcı tarafından taahhüt edilmiş olması gerekmektedir. Sözleşme konusu eğitimin/ürünün/hizmetin vergileri dâhil satış fiyatı bu kontratta ek olarak belirtilmiştir.
4. FEATURES AND TERMS OF USE OF THE TRAINING PROGRAM SUNJECT TO AGREEMENT SÖZLEŞMEYE KONU OLAN EĞİTİM PROĞRAMININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI
We are committed to delivering relevant and time efficient training that is tailored to the specific market needs. Our objective is to provide excellent training and development, which meets the needs of learners and companies, delivered by highly competent specialist staff. All training and support will be delivered with complete transparency and professionalism. We gives you knowledge and skills that accelerate the growth of your competencies. You’ll gain direct benefits from our theoretical expertise and practical experiences, along with insight into present and future challenges and trends.işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yeterli,zaman açısından verimli eğitim sağlamayı taahhüt ediyoruz Amacımız, yüksek nitelikli profesyonel bir kadro tarafından sağlanan,öğrencilere ve kurumsal ihtiyaçlara hitap eden mükemmel eğitim ve gelişim sağlamaktır. Tüm eğitim ve destek tam bir şeffaflık ve profesyonellikle sağlanacaktır Size yetkinliklerinizin büyümesini hızlandıran bilgi ve becerileri veriyoruz. Teorik ve pratik deneyimlerimizin yanı sıra mevcut ve gelecekteki zorluklar ve eğilimlerle ilgili içgörülerimizden doğrudan yararlanacaksınız We are committed to delivering relevant and time efficient training that is tailored to the specific market needs. Our objective is to provide excellent training and development, which meets the needs of learners and companies, delivered by highly competent specialist staff. All training and support will be delivered with complete transparency and professionalism. We gives you knowledge and skills that accelerate the growth of your competencies. You’ll gain direct benefits from our theoretical expertise and practical experiences, along with insight into present and future challenges and trends.işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yeterli,zaman açısından verimli eğitim sağlamayı taahhüt ediyoruz Amacımız, yüksek nitelikli profesyonel bir kadro tarafından sağlanan,öğrencilere ve kurumsal ihtiyaçlara hitap eden mükemmel eğitim ve gelişim sağlamaktır. Tüm eğitim ve destek tam bir şeffaflık ve profesyonellikle sağlanacaktır Size yetkinliklerinizin büyümesini hızlandıran bilgi ve becerileri veriyoruz. Teorik ve pratik deneyimlerimizin yanı sıra mevcut ve gelecekteki zorluklar ve eğilimlerle ilgili içgörülerimizden doğrudan yararlanacaksınız
5. GENERAL CONDITIONS GENEL KOŞULLAR
5.1 Technology Academy undertakes to fulfill the obligations imposed on it by this Agreement, the obligations imposed by the Law on the Protection of the Consumer No 6502 and the Regulation on Distance Agreements, except for force majeure. Teknoloji Akademi, kendisine işbu Sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.
5.2 With this Agreement, the user duly agreee and declere that has examined in detail the training programand has accepted under the terms of the agreeement and accepted with all the features described, to pay the tuition fee in accordance with the specified conditions. İşbu Sözleşme ile kullanıcı, eğitim programını detaylı olarak incelemiş ve sözleşme şartlarına göre kabul etmiş ve açıklanan tüm özelliklerle birlikte öğrenim ücretini belirtilen şartlara uygun olarak ödemeyi kabul ve beyan eder.
5.3 User dully notify and declere that all the information which is provided to Technology Academy about user self is correct and complete. Kullanıcı, kendisi hakkında Teknoloji Akademisi'ne sağlanan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu tam olarak bildirir ve kabul eder.
5.4 The user accepts in advance that the intellectual and industrial rights of all kinds of products, including the training content and videos given to him by the Technology Academy, belong to the Technology Academy. Kullanıcı, Teknoloji akademi tarafından kendisine verilen eğitim içeriği, videolar dahil olmak üzere her türlü ürünün fikri ve sınai haklarının Teknoloji Akademi'ye ait olduğunu peşinen kabul eder.
5.5 The Purchaser / Paid Member accepts and undertakes that user shall keep the products, materials and contents of the Technology Academy confidential, not share them with third parties or organizations, and will not share in social media and on the internet, in print or visual media. Satın Alan/ Ücretli Üye, Kullanıcı, Teknoloji Akademiye ait ürünleri, materyalleri ve içerikleri gizli tutacağını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını, yine bu konuda sosyal mecralarda ve internet ortamında, basılı ya da görsel medyada paylaşımda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.6 A user name and password are provided to the user by the Technology Academy to enter the website. The user is responsible for the confidentiality of this username and password and should not be shared with third parties. Otherwise, Technology Academy has the right to claim the damage from the User / Paid Member. The agreement obligation will be fulfilled by the Technology Academy as soon as the user approves the Distance Sales Agreement by logging into the Technology Academy website with the user name and password given to user. As a result of the performance realized in this direction, the buyer / paid member right of withdrawal is discussed in Article 7 of this Agreement and the user / buyer / paid member accepts and declares that he has received the necessary information as soon as this distance sales agreement is approved. Kullanıcıya Teknoloji Akademi tarafından internet sitesine giriş amacıyla bir kullanıcı adı ve şifre temin edilir. Bu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden kullanıcı sorumludur ve üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir. Aksi halde Teknoloji Akademi uğradığı zararı Alıcı/ Ücretli Üye, Kullanıcı'dan talep etme hakkı vardır. Kullanıcı kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile Teknoloji Akademi'ye ait internet sitesine giriş yaparak Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladığı anda sözleşme yükümlülüğü Teknoloji Akademi tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde alıcı / ücretli üye cayma hakkı işbu Sözleşme’nin 7. Maddesinde ele alınmış olup kullanıcı/alıcı/ücretli üye işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.
5.7 The Technology Academy will notify the user within 7 (seven) business days from the date of the occurrence of the relevant negativity in the event that the delivery of the products related to technical or other compulsory reasons becomes impossible and / or the service cannot be provided. In this case, Technology Academy shall not have any responsibility for education. If a fee has been received from the user, this fee will be refunded within 30 working days. Teknoloji Akademi teknik veya sair zorunlu nedenlerle ilgili ürünlerin tesliminin olanaksız hale gelmesi ve/veya hizmet verilememesi durumunda ilgili olumsuzluğun ortaya çıktığı tarihten itibaren 7(yedi) iş günü içerisinde kullanıcıya bildirecektir. Bu halde Teknoloji Akademi'nin eğitim ile alakalı bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcıdan bir ücret alınmış ise bu ücret 30 iş günü içerisinde iade edilecektir.
5.8 The user undertakes not to do any harmful work actions or that will harm the entire site of the Technology Academy or cause the Technology Academy to prosecute with other sites. Technology Academy agrees severally that it will be liable for any damages that may arise if it takes an approach that will harm its site. Kullanıcı, Teknoloji Akademi'ye ait site geneline zarar verecek veya Teknoloji Akademi'yi başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Teknoloji Akademi sitesine zarar verecek bir yaklaşımda bulunduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacağını müteselsilen kabul eder.
5.9 Technology Academy is not responsible for the problems caused by the user's own internet while using the service. In order to use the Technology Academy products, the user agrees in advance that the buyer/paid user will solve the problems related to his internet network. Hizmeti kullanırken kullanıcının kendi internetinden kaynaklanan sorunlardan Teknoloji Akademisi sorumlu değildir. Kullanıcı, Teknoloji Akademisi ürünlerini kullanabilmek için alıcının/ücretli kullanıcının internet ağı ile ilgili sorunları çözeceğini peşinen kabul eder.
5.10 The user accepts that he/she will not hold the seller/service provider responsible for any damages that may occur due to the fact that his data is read by unauthorized persons without negligence of the Technology Academy training site. Kullanıcı, verilerinin Teknoloji Akademi'nin eğitim sitesinin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü satıcı / hizmet sağlayıcıyı sorumlu tutmayacağını kabul eder.
5.11 If the user makes unauthorized demonstrations or use of the product belonging to the Technology Academy, the user is obliged to pay the usage fee to the Technology Academy for the organization, company, institution or person participating in the activity. The user who shares his usage information is responsible for the legal and criminal sanctions that will arise. Kullanıcı, Teknoloji Akademi'ye ait ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımını yaptığı takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket, kurum veya faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Teknoloji Akademi'ye ödemekle yükümlüdür. Kullanım bilgilerini paylaşan kullanıcı doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.
5.12 It is strictly forbidden to reproduce, copy, publish or distribute the visual material, presentations, sounds, videos and any related media taken from the Technology Academy trainings or within these trainings in the same or quoted form in any form of media. Teknoloji Akademi eğitimlerinden veya bu eğitimlerin içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır.
6. CONTRACT PRICE AND PAYMENT TERMS SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI
The cost of the training program requested by the user is VAT (Value Added Tax) included. The pirce of the products is determined according to the list price of the seller / service provider of the products selected by the user. This fee can be paid in advance by money order / EFT or by credit card. If the payment method is preferred, the payment process can be completed by entering the information requested in the payment section on the website of the Seller / Service provider completely and completely. The Seller / Service Provider is not responsible for any deficiencies or errors in this information. Payment to be made by credit card can be made in a single shot, or by dividing it into a number of installments that can be determined within the scope of the campaigns, provided that it is at the will of the Seller / Service Provider. In addition, the number of installments may be increased as a result of the campaigns to be made by the bank. However, this situation is beyond the knowledge and will of the Seller / Service Provider, and the Seller / Service Provider has no commitment or responsibility in this regard. If the payments are made by credit card, the use of the credit card made by the User's bank and the interest rate to be applied in case of default / delay are not binding for the Seller / Service Provider. The user is in contact with the bank providing the credit card used in these matters and it is the user's responsibility to obtain the relevant information. The user accepts and undertakes in advance that the credit card used during payment by credit card belongs to the user and that it is used within the knowledge and consent of the cardholder even if it does not belong to him / her. In the event of any negativity in this regard, the responsibility belongs to the user. Payment by Eft / Wire Transfer: If the user chooses this payment method, payment can be made to the Bank account of the Seller / Service provider whose IBAN information is written below. In this case, a copy of the payment receipt must be sent to the e-mail address of the seller / service provider. Bank account information: Beneficiary Name: ARABIAN ACADEMY EĞİTİM HİZMETLERİ VE EMLAK DANIŞMANLIĞI TİCARET LIMITED COMPANY. Bank and Branch: IBAN No: SWIFT Code: Kullanıcının talep etmiş olduğu eğitim programının bedeli KDV (Katma değer vergisi) dâhildir. Ürünlerin fiyatı kullanıcının seçtiği ürünlerin satıcı / hizmet sağlayıcının liste fiyatına göre belirlenir. Bu bedel havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir. Kredi Kartı ile Ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Satıcı / Hizmet sağlayıcının internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve eksiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan Satıcı / Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Kredi kartı yapılacak ödeme tek çekimde gerçekleştirilebileceği gibi, Satıcı / Hizmet Sağlayıcının iradesinde olmak kaydıyla ve kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Bununla birlikte çalışılan bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksit sayısı artırılabilir. Ancak bu durum Satıcı / Hizmet Sağlayıcının bilgisi ve iradesi dışında olup, bu konuda Satıcı / Hizmet Sağlayıcının bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemelerin kredi kartı ile yapılması halinde Kullanıcının bankası ile yapmış olduğu kredi kartının kullanımı ve temerrüt/gecikme halinde uygulanacak faiz oranı Satıcı / Hizmet Sağlayıcı için bağlayıcı değildir. Kullanıcı bu konularda kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhataptır ve ilgili bilgileri almak kullanıcının sorumluğundadır. Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının kullanıcının kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dâhilinde kullanıldığını kullanıcı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşanabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Eft/ Havale Yoluyla Ödeme: Kullanıcının bu ödeme yöntemini tercih etmesi halinde Satıcı / Hizmet sağlayıcıya ait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda ödeme dekontunun bir örneğinin satıcı / hizmet sağlayıcının e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Banka Hesap Bilgileri: Alıcı Adı: ARABIAN ACADEMY EĞİTİM HİZMETLERİ VE EMLAK DANIŞMANLIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKET. Banka ve Şube: IBAN No: SWIFT Kodu:
7. RIGHT OF WITHDRAWAL CAYMA HAKKI
With the use of the right of withdrawal, the fee that comes up to be returned is the fee paid by the user for the seller / service provider. It is not possible to use the right of withdrawal as the digital education content provided on the internet is performed at the time of the training. If the user who does not have the right of withdrawal returns from the agreement after completing the registration process with the distance sales agreement before the start of the course, he is obliged to pay 25% of the total fee as a penal clause. After the end of the first week of the course, fees are absolutely not refunded, The user declares that he accepts this situation without objection. In case the materials of the products of the seller / service provider are presented at the user's own request, this situation will remain within the scope of the "e" clause "of the 15th Article of the Distance Agreements Regulation. According to this article, "Agreements regarding the books, digital content and computer consumables presented in the material environment if the protective elements such as packaging, tape, seal, package are opened after the delivery of the materials of the product." Therefore, the user CANNOT USE THE RIGHT TO WITHDRAWAL. In this case, in order to use the right of withdrawal within fourteen days, the seller / service provider related to the service to be delivered must not be opened and the packaging must be intact. The user accepts and declares that the necessary notification has been made to him in this regard. The user, who is sent by the seller / service provider upon the request of the user, has the right to return the product within 14 days, provided that the package or package is not opened. The shipping fee for this return is borne by the user. Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, satıcı / hizmet sağlayıcı için kullanıcı tarafından ödenmiş olan ücrettir. İnternet ortamından sağlanan dijital eğitim içeriği eğitimin verildiği anda ifa edildiğinden cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Cayma hakkı bulunmayan kullanıcı mesafeli satış sözleşmesi ile kayıt işlemlerini tamamlayıp kours başlamad önce sözleşmeden dönerse cezai şart olarak toplam ücretin %25'ini cezai şart olarak ödemekle yükümlüdür. Kursun ilk haftası bittikten sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmaz. Kullanıcı bu durumu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı kendi talebi doğrultusunda, satıcı/ hizmet sağlayıcının ürünlerine ait materyallerinin sunulması halinde ise bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’e’’ bendi ‘’ kapsamında kalacaktır. Bu maddeye göre, “Ürüne ait materyallerin tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.’’ Kapsamında olacağından, bu ürünlerin ambalajının açılmış olması halinde İADESİ KABUL EDİLMEYECEK, dolayısıyla da kullanıcı, CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR. Bu durumda cayma hakkının on dört gün içerisinde kullanılabilmesi için, iletilmesi istenen hizmete ilişkin satıcı/ hizmet sağlayıcının paketi açılmamış olması, ambalajının bozulmamış olması gerekmektedir. Kullanıcı bu konuda kendisine gerekli bildirimin yapıldığını kabul ve beyan eder. Satıcı/ hizmet sağlayıcı tarafından kullanıcı talebi üzerine gönderilen kullanıcının 14 gün içerisinde ürünün paket ya da ambalajı açılmamak kaydıyla iade hakkı mevcuttur. Bu iade için gönderi ücreti kullanıcı tarafından karşılanır.
8. FORCE MAJEURE MÜCBİR SEBEPLER
For any of the following reasons, the parties will not be held liable for this breach if they fail to fulfill the provisions of this Agreement in whole or in part; natural disasters, labor disputes, global or local digital communication restrictions and impossibilities, state restrictions or actions in product or service, terrorist attacks, earthquakes, sabotage, strikes, lockouts, worker and civil servant disputes, long-term interruptions in other communication lines, fire and internal natural and civil disasters, state-related impossibilities of payments, decisions to impede action by government agencies, war (declared or not announced) or other situations of war, or any other event, condition or condition that is not visible at the time of signing this Agreement and is beyond the reasonable control of the party concerned. For this reason, to prevent or to be deemed difficult to express, expensive or commercially inapplicable, the realization of all other situations that can be deemed legal or customary force majeure. If the force majeure lasts more than three (3) months, any of the parties may terminate the agreement immediately by sending a written notification to the other party (without prejudice to the rights of receivables and debts arising from this agreement until the termination date). Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu Sözleşme ahkâmını tamamen veya kısmen yerine getiremediği takdirde bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır; doğal afetler, işgücü ihtilafları, dünya çapında veya yerel dijital iletişim kısıtlamaları ve imkansızlıkları, ürün veya hizmette devlet sınırlamaları veya eylemleri, terör saldırıları, deprem, sabotaj, grev, lokavt, işçi ve memur ihtilafları, sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın ve dahili tabii ve semai afetler, ödemeler hususundaki devlet ile alakalı imkansızlıklar, devlet kurumlarının aldığı faaliyet engelleyici kararlar, savaş (ilan edilmiş veya ilan edilmemiş) veya diğer savaş halleri veya işbu Anlaşmanın imzalandığı tarihte görülebilir olmayan ve ilgili tarafın makul kontrolü dışında olan başka bir olay, koşul veya nedenle engellenmesi veya ifade edilmesi zor, pahalı veya ticari açıdan uygulanamaz addedilmesi, kanunen veya teamülden mücbir sebep sayılabilen diğer bilcümle hallerin gerçekleşmesi. Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) sözleşmeyi hemen feshedebilir.
9. PERIOD OF THE AGREEMENT SÖZLEŞME SÜRESİ
The term of this agreement starts from the date the agreement is signed / accepted digitally by the buyer / paid member user and ends automatically with the completion of the Training Program selected by the user. When the user reads and accepts the agreement, the agreement is deemed to have been established and the buyer / paid member is under the obligation to pay the price of the product within the scope of the payment plan to be mutually determined by the parties. İş bu sözleşmenin süresi alıcı/ücretli üye kullanıcısı tarafından sözleşmenin imzalandığı/dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve kullanıcının seçmiş olduğu Eğitim Programının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Kullanıcının sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı kapsamında alıcı/ücretli üye ürünün ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer.
10. ACCEPTANCE OF RECORD AND EVIDENCE KAYIT VE DELİL KABULÜ
The amount of mutual debts and receivables of the parties due to the commercial relationship arising from this agreement will be determined according to the books and computer records of the seller / service provider. In this regard, the parties have already accepted that the books and computer records of the seller / service provider constitute definitive evidence within the scope of Article 193 of the Law on Legal Proceedings. Both sides are obliged to provide documentation showing the commercial relationship to the requesting party. İşbu anlaşmadan kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle tarafların karşılıklı borç ve alacağının miktarı satıcı/ hizmet sağlayıcının defter ve bilgisayar kayıtlarına göre taayyün edecektir. Bu bakımdan satıcı/ hizmet sağlayıcıya ait defter ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında kat'i delil teşkil ettiğini taraflar şimdiden kabul etmiştir. Her iki tarafta talep eden tarafa ticari ilişkiyi gösteren dokümantasyonu temin etmek ile yükümlüdür.
11. FORM OF WAIVER FERAGAT ETME ŞEKLİ
The parties will not be deemed to have waived any of their rights in this agreement and its annexes, unless each of them gives a written waiver signed to the other party. Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı bir feragatname vermedikçe taraflar, işbu anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.
12. RESOLUTION OF DISPUTES UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Any dispute arising out of or in connection with this agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be attempted by the parties to be amicably resolved. In the course of the Parties’ attempts at amicable settlement, either Party may request that the dispute be brought before the most senior decision-making person in their respective organizations. If such a request is made, the decision-makers in the organizations concerned shall meet at least two times to consider the dispute and possible means to resolve it. If the attempt at amicable settlement does not result in resolving the dispute within 30 days of the start of the attempt, the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Istanbul Arbitration Centre (ISTAC) in accordance with the Arbitration Rules of ISTAC (“Rules”) for the time being in force and reference shall be deemed to be a submission to Arbitration within the meaning of these Rules. Arbitration shall take place in Istanbul, the Turkish Republic. Language of the arbitration proceedings shall be designated by user mother tongue or English. The Arbitration Tribunal shall consist of three arbitrators, one appointed by each of the contesting parties, the third arbitrator shall be the Chairman of Arbitration Tribunal and shall be selected by the two appointed arbitrators, in case of failing to select and appoint the third arbitrator within one month ISTAC shall be the appointing authority. The outcome of the arbitrational proceedings shall be final and binding on the Parties. The party declared as wrongful is liable to pay the expenses of the Arbitration Board according to their wrongful percentage. The Parties shall not be released from performing their obligations under this AGREEMENT because arbitrational proceedings have been initiated. Unresolved arbitration shall go to court and Turkish Republic courts of Istanbul is authorised. Varlığı, geçerliliği veya feshine ilişkin hususlar dahil olmak üzere işbu sözleşmeden veya işbu sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaflar, taraflarca dostane bir şekilde çözülmeye çalışacaktır. Tarafların dostane çözüm girişimi süresince, Taraflardan her biri ihtilafın ilgili kurumlarındaki en üst düzey karar alma görevlilerine götürülmesini talep edebilir. Bu tarz bir talepte bulunulması halinde, ilgili kurumlardaki karar alıcılar ihtilafı ve çözümü için olası araçları görüşmek üzere en az iki kez yüzyüze ve/veya online olarak bir araya gelecektir. Dostane çözüm girişiminin girişim başlangıcından itibaren 30 gün içerisinde ihtilafın çözümü ile neticelenmemesi halinde, ihtilaf o tarihte yürürlükte olan ISTAC Tahkim Kurallarına (‘’Kurallar’’) uygun bir şekilde İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından yürütülecek tahkime götürülecek ve nihai olarak bu tahkim tarafından çözülecektir ve bu Kurallar bağlamında Tahkime sunulmuş sayılacaktır. Tahkim yeri, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul’dur. Tahkim dili kullanıcının ana diline göre ya da ingilizce olarak belirlenecektir. Tahkim Kurulu, üç hakemden oluşacak olup, ihtilaflı taraflardan her biri bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem Tahkim Kurulu Başkanı olacak ve atanmış bu iki hakem tarafından seçilecektir, ancak tarafların bir ay içerisinde üçüncü hakemi seçme ve atama konusunda başarısız olması halinde, ISTAC bu hakemi atayacaktır. Tahkim işlemlerinin sonucu, nihai ve Taraflar üzerinde bağlayıcı olacaktır. Kusurlu ilan edilen taraf, kusur yüzdesine uygun bir şekilde Tahkim Kurulu masraflarını ödemekle yükümlüdür. Taraflar, tahkim işlemlerinin başlatılması nedeniyle işbu sözleşme kapsamındaki yükümlüklerinin ifasından kurtulmayacaklardır. Çözülmemiş tahkim mahkemeye gider ve İstanbul Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.

SECURE PAYMENT